• • عرض چهارچوب: 55 میلی‌متر • عرض بال: 63 میلی‌متر • ضخامت دیوار: 2 میلی‌متر • نصب ساده و تامین لوازم جانبی به علت وجود شیار‌های […]
  • • عرض چهارچوب: 60 میلی‌متر • عرض بال: 68 میلی‌متر • ضخامت دیوار: 2 میلی‌متر • مانع حرارتی: 18 میلی‌متر • انتقال گرما: Uf = 3.09 […]
  • • عرض چهارچوب: 65 میلی‌متر • عرض بال: 71 میلی‌متر • ضخامت دیوار: 1.4–1.8 میلی‌متر • مانع حرارتی: 24 میلی‌متر • انتقال گرما: Uf = 2.86 […]
  •  عرض چهارچوب: 47 میلی‌متر • عرض بال: 55 میلی‌متر • ضخامت دیوار: 1.5 میلی‌متر • نصب ساده و تامین لوازم جانبی به علت وجود شیار‌های فرعی […]
  • • عرض چهارچوب: 58 میلی‌متر • عرض بال: 66 میلی‌متر • ضخامت دیوار: 1.8–2 میلی‌متر • مانع حرارتی: 18 میلی‌متر • انتقال گرما: Uf = 2.76 […]
  • • عرض چهارچوب: 55 میلی‌متر • عرض بال: 63 میلی‌متر • ضخامت دیوار: 2 میلی‌متر • نصب ساده و تامین لوازم جانبی به علت وجود شیار‌های […]
  • • عرض چهارچوب: 60 میلی‌متر • عرض بال: 65 میلی‌متر • ضخامت دیوار: 1.2–1.3 میلی‌متر • مانع حرارتی: 24 میلی‌متر • انتقال گرما: Uf = 2.58 […]
  • • عرض چهارچوب: 59 میلی‌متر • عرض بال: 65 میلی‌متر • ضخامت دیوار: 1.4–1.8 میلی‌متر • مانع حرارتی: 18 میلی‌متر • انتقال گرما: Uf = 3.39 […]
  •                                        دانلود کاتالوگ
Code Center